Privacyverklaring2018-12-13T09:05:13+01:00

Privacyverklaring Winterparadijs

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden

Contactgegevens:

Stichting Winterparadijs Udenhout

bestuur@winterparadijsudenhout.nl

Stichting Winterparadijs Udenhout (“WPU”) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze vrijwilligers en sponsoren. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan in ieder geval zorgvuldig met deze gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen je hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te publiceren.

Waar in deze privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die je zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om NAW gegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door jou verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

1)     om contact te houden met de vrijwilligers van WPU en om deze vrijwilligers te kunnen benaderen om zich als vrijwilliger in te zetten bij (een volgende editie van) WPU;

2)     om contact te houden met de sponsoren van WPU en om deze sponsoren te kunnen benaderen om (een volgende editie van) WPU (wederom) te sponsoren.

De verwerkingsgrondslag is ten aanzien van de vrijwilligers is dat wij op grond van de wet toestemming nodig hebben van de vrijwilligers om de persoonsgegevens te verwerken. De

sponsoren verstrekken hun gegevens aan ons ten behoeve van het nakomen en uitvoeren van de sponsorovereenkomst.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet met derden delen. Wel kan het mogelijk voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting jouw gegevens moeten verstrekken. Alle vrijwilligers van WPU zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en je gegevens goed te beveiligen.

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard zolang WPU wordt georganiseerd. Op deze manier kunnen wij jaarlijks een beroep doen op ons vrijwilligersbestand en sponsorbestand. Mocht je willen dat jouw gegevens verwijderd worden uit ons bestand, dan verzoeken wij je om dat aan ons te laten weten via bestuur@winterparadijsudenhout.nl. In dat geval zullen jouw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Je rechten

Je hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer:

  • Je hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van je verwerken;
  • Je hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
  • Je hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van je gegevens beperken;
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;
  • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens;
  • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming, hebt je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. Je stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte.

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van jouw gegevens, als je vragen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of indien je specifieke verzoeken met betrekking tot je persoonsgegevens hebt, kun je contact met ons opnemen via bestuur@winterparadijsudenhout.nl.

 Versie 1.0 Mei 2018